POZVÁNKA

Výbor PS UKR Brodno oznamuje, že na deň 18.4.2020 (sobota) o 14:00 hod., v Kultúrnom dome v Brodne zvoláva výročné Valné zhromaždenie PS UKR.

Program Valného zhromaždenia PS UKR Brodno

Prezentácia členov, preberanie hlasovacích lístkov od 12:00 do 14:00 hod. (nutná pozvánka + doklad totožnosti)

 1. Otvorenie VZ – privítanie hostí a členov PS UKR, voľba pracovných komisií (mandátová, volebná, návrhová), overovatelia zápisu
 2. Správa mandátovej komisie o počte prítomných hlasov, účasti členov a uznášaniaschopnosti VZ
 3. Odsúhlasenie, prípadne doplnenie programu VZ
 4. Voľba členov výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva na obdobie 04/2020 až 04/2023
 5. Správy
  1. Správa o lesníckych výkonoch za rok 2019 a celé volebné obdobie
  2. Správa o činnosti výboru za rok 2019 a celé volebné obdobie
  3. Správa dozornej rady o jej činnosti a hospodárení PS za rok 2019
 6. Vyhodnotenie volieb do výboru a dozornej rady PS UKR na nové funkčné obdobie
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Diskusia
 9. Uznesenie z VZ
 10. Záver

Žiadame o maximálnu účasť, aby zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.