Legislatíva


Pozemkové spoločenstvá
Predpis č. 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách PDF
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3907/2013-720 o registri pozemkových spoločenstiev PDF
Predpis č. 181/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách PDF

Oblasť lesného hospodárstva
Predpis č. 65/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o evidencii lesných pozemkov a stavieb PDF
Predpis č. 31/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii PDF
Predpis č. 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch PDF
Predpis č. 232/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva PDF
Predpis č. 397/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži PDF
Predpis č. 441/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu PDF
Predpis č. 451/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi PDF
Predpis č. 453/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane PDF
Predpis č. 12/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov PDF

Oblasť poľovníctva
Predpis č. 23/1962 Zb. Zákon o poľovníctve PDF
Predpis č. 59/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve PDF
Predpis č. 172/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat PDF
Predpis č. 91/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov PDF
Predpis č. 368/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí PDF
Predpis č. 229/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe kontroly ulovenej zveri PDF

Oblasť lesného reprodukčného materiálu
Predpis č. 217/2004 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov PDF
Predpis č. 571/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní PDF
Predpis č. 193/2005 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti PDF

Ostatné zákony
Predpis č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) PDF
Predpis č. 259/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej lesníckej komore PDF

Zdroj: www.zakonypreludi.sk