POZVÁNKA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, ktoré sa uskutoční 13.4.2019 (sobota) o 14:00 v KD Brodno.

Program

 • Prezentácia účastníkov od 12:00 do 14:00 hod (nutná pozvánka + doklad totožnosti)
 • Otvorenie a oboznámenie prítomných s programom jednania
 • Voľba pracovných komisií - návrhovej a mandátovej
 • Správa o činnosti a hospodárení Pozemkového spoločenstva UKR Brodno za rok 2018
 • Správa dozornej rady
 • Návrh činnosti a finančného krytia na rok 2019
 • Schválenie vyplatenia podielov zo zisku za rok 2018
 • Schválenie započítania súkromných lesov do spoločnej výmery
 • Schválenie zjednodušeného vyplácania podielov na základe výmery v m 2
 • Rôzne, diskusia k aktuálnym otázkam
 • Uznesenie
 • Záver