POZVÁNKA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, ktoré sa uskutoční 8.4.2017 (sobota) o 14:00 v KD Brodno.

Program

 • Prezentácia účastníkov od 12:30 do 14:00 hod (nutná pozvánka + doklad totožnosti)
 • Otvorenie a oboznámenie prítomných s programom jednania
 • Voľba pracovných komisií - návrhovej a volebnej
 • Predloženie návrhu zloženia výboru a dozornej rady a voľba
 • Správa o činnosti a hospodárení Pozemkového spoločenstva UKR Brodno za rok 2016
 • Správa dozornej rady
 • Návrh činnosti a finančného krytia na rok 2017
 • Schválenie vyplatenia podielov zo zisku za rok 2016
 • Uznesenie
 • Rôzne, diskusia k aktuálnym otázkam
 • Záver