POZVÁNKA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno , ktoré sa uskutoční 14.3.2015 (sobota) o 14:00 v KD Brodno.

Program

  • Prezentácia účastníkov od 12:00 do 14:00 hod (nutná pozvánka + doklad totožnosti)
  • Otvorenie a oboznámenie prítomných s programom jednania
  • Voľba pracovných komisii - návrhovej
  • Správa o činnosti a hospodárení Pozemkového spoločenstva UKR Brodno za rok 2014
  • Správa dozornej rady
  • Návrh činnosti a finančného krytia na rok 2015
  • Schválenie vyplatenia podielov zo zisku za rok 2014
  • Uznesenie
  • Rôzne, diskusia k aktuálnym otázkam
  • Záver